Föräldrapenning

Föräldrapenning

Föräldrapenning, sjukpenning, garantidagar, lägstanivådagar och mycket mer ska man hålla redan på som nybliven förälder. Vilka regler gäller för föräldrapenning 2024? Vad innebär föräldrapenning? Hur mångar föräldradagar får du föräldrapenning och hur mycket?

Innehåll i denna artikel

Vilka regler gäller för föräldrapenningen?

Den ersättning som en förälder får för att kunna vara ledig från arbetet för att ta hand om sina barn kallas föräldrapenning. Du kan få föräldrapenning för längre sammanhängande perioder, enstaka dagar eller delar av dagar. Sammanlagt har ni rätt till 480 dagar med föräldrapenning, därav 90 är reserverade för var och en av föräldrarna.

Föräldrapenning får vårdnadshavare för att kunna vara hemma med sitt barn.  Du kan få föräldrapenning på olika ersättningsnivåer; sjukpenningsnivå, grundnivå och lägstanivå. Du betalar skatt på föräldrapenningen precis som du gör när du får lön. På majoriteten av dagarna får du ersättning på sjukpenningnivå, vilken för 2024 är som lägst 250 kronor och som högst 1218 kronor per dag.

För barn födda efter 2014 kan du utnyttja dina dagar och din rätt att ta ut föräldrapenning fram tills barnet fyller tolv år eller tills barnet slutat i årskurs fem i grundskolan. Observera att du endast får föräldrapenning när du är hemma och tar hand om ditt barn. Du kan med andra ord inte arbeta eller studera under samma tid som när du tar ut föräldrapenning.

För att få ut föräldrapenning ska anmälan göras senast samma dag som du vill ha ersättning för. Bäst är om du kan anmäla att du vill ha föräldrapenning i förväg via försäkringskassans hemsida. Pengarna betalas ut en gång i månaden eller vid ersättningsperiodens slut. Exempelvis så får du normalt ut den tillfälliga föräldrapenningen för de tio pappadagarna i en klumpsumma även om dagarna infaller på olika sidor av ett månadsskifte.

Man måste inte ta ut hela dagar när man har föräldrapenning, utan kan i stället välja halva, tre fjärdedels, en fjärdedels eller en åttondedels dagar. Detta innebär att man kan jobba den del man inte tar ut ersättning för eller dela dagen med den andra föräldern.

Läs även: Hur länge kan du vara föräldraledig?

Hur länge kan du få föräldrapenning?

Om ditt barn är fött eller adopterat 2014 eller senare så kan du ta ut föräldrapenning till och med den dag att barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs fem i grundskolan. Men efter att barnet har fyllt 4 år kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt.

Om ditt barn är fött eller adopterat 2013 eller tidigare så kan du ta ut föräldrapenning till och med den dag då ditt barn avslutat första året i grundskolan. Om ditt barn fyller 8 år efter skolavslutningen kan du ta ut föräldrapenning till och med den dagen barnet fyller 8 år.

Dubbeldagar – hemma samtidigt

Nu kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dagar under barnets första år. Dessa dagar kallas ”dubbeldagar”. Som mest kan föräldrarna ta ut 30 dubbeldagar under perioden. Tänk på att dubbeldagarna inte innebär att ni får fler dagar med föräldrapenning, utan är ni båda hemma samtidigt så nyttjar ni två dagar. Efter att barnet har fyllt ett år kan bara en förälder i taget ta ut föräldrapenning.

För att ta ut dubbeldagar så ska du och den andra föräldern ansöka om dubbeldagar för samma datum och i samma omfattning. Ni kan dock bara ta ut föräldrapenningdagar från era gemensamma 240 dagar med föräldrapenning och inte från de 90 dagarna som är reserverade. Det innebär att om ena föräldern avstår alla dagar till den andre föräldern så kan han eller hon inte ta ut dubbeldagar. De dagarna som ni tar ut dubbeldagar ger heller inte rätt till jämställdhetsbonus. Läs mer om föräldraledighet.

Hur mycket får du när du lever på föräldrapenning?

Detta är en komplicerat område, då det finns tre olika ersättningsnivåer; sjukpenningsnivå, grundnivå och lägstanivå. Den första, sjukpenningsnivån, är baserad på din inkomst. De två övriga är lika för alla. Maximalt kan du få 1218 kronor per dag.

Sjukpenningsnivå – Under 390 dagar kan ni få föräldrapenning på sjukpenningnivå (195 dagar vardera). Detta är något mindre än 80 procent av din sjukpenninggrundade inkomst (se nedan). För att få en sjukpenninggrundad inkomst så måste du ha haft en årsinkomst på minst 85 000kronor i minst 240 dagar i följd före barnets födelse eller den beräknade födelsen. Du behöver inte ha arbetat på samma arbetsplats eller haft samma inkomst hela tiden, utan det är antalet dagar med inkomst som är det viktiga.

Om du inte har arbetat minst 240 dagar i följd före den beräknade förlossningen så får du 250 kronor per dag på sjukpenningnivå under de första 180 dagarna som tas ut för barnet. När du, och den andra föräldern om så är fallet, har tagit ut de första 180 dagarna så för du föräldrapenning baserad på inkomst, men som lägst 250 kronor.

De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningsnivå. De 90 dagar som från och med 2016 är reserverade för var och en av föräldrarna måste också tagas ut på sjukpenningsnivå.

Grundnivå – Denna nivå hamnar man på och får ersättning efter om man inte uppfyller ersättningen för sjukpenning (250 kr per dag för 2024).

Lägstanivå – Av de totalt 480 dagarna är 180 dagar av ersättningen på lägstanivå (90 dagar vardera). Dessa kallades tidigare för garantidagar. Föräldrapenningen på lägstanivån ligger på 180 kronor per dag för barn födda från och med 1 juli 2006 och för barn födda tidigare än denna datum är beloppet 60 kronor per dag.

Mer om: Barnbidrag

Om ni ska dela på dagarna med föräldrapenning

Reglerna för föräldrapenning ändras regelbundet. De senaste justeringarna gjordes 2016 och innan dess 2014. De nya reglerna säger att:

Om barnet är fött före den första januari 2014 så får ni hälften av de 480 dagarna var, men 60 dagar på sjukpenningnivå är reserverade för varje förälder. Övriga dagar kan ni avstå till varandra.

Om barnet är fött 2014 eller senare så får ni 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 dagar på lägstanivå. Men ni kan fördela dagarna mellan er genom att avstå dagar till den andra föräldern. 60 dagar är på sjukpenningnivå är dock reserverade och kan inte avstås till den andra föräldern.

Är barnet fött efter den 1 januari 2016 är 90 dagar reserverade för vardera förälder och kan inte avstås. Ni får 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 dagar på lägstanivå. Men ni kan fördela dagarna mellan er genom att avstå dagar till den andra föräldern.

 Att tänka på!

Alla förmåner som påverkar din bruttolön kan ge dig sämre föräldrapenning! Om du exempelvis hyr en dator av din arbetsgivare, så sänks årsinkomsten och din sjukpenninggrundade inkomst i motsvarande mån. Som du förstår av detta exempel så uppstår här en ”osynlig” kostnad i och med den lägre föräldrapenningen. Detta är något som du måste räkna med för att få den totala kostnadsbilden.

Sjukpenninggrundad inkomst

Denna fastställs utifrån din årliga arbetsinkomst av Försäkringskassan. Sjukpenninggrundande inkomst har ett tak, vilket ligger på 7,5 prisbasbelopp. Detta betyder att även om du tjänar mer än detta så får du normalt ingen ersättning för överstigande del. För föräldrapenningen så räknar man dock på inkomster ända upp till 10 prisbasbelopp. Har man en hög inkomst så kan man med andra ord få mer i föräldrapenning än vad man kan i sjukpenning och tillfällig föräldrapenning. Observera att de tio pappadagarna ger dig rätt till tillfällig föräldrapenning med ett tak på 7,5 prisbasbelopp.

Prisbasbelopp är något som justeras varje år, men för 2024 ligger beloppet på 57 300 kronor per år. Ersättningsnivån enligt de flesta försäkringar ligger på 80%. Dock så beräknas ersättningen genom att man multiplicerar den sjukpenninggrundade inkomsten med 0,97 och sedan tar man 80% av detta. Ersättningen blir därför något lägre än 80% av den sjukpenninggrundande inkomsten. Observera att den högsta nivån för att beräkna sjukpenningnivån för föräldrapenningen är tio gånger prisbasbeloppet, dvs 573 000.

Exempel

Johan arbetar heltid som tjänsteman och tjänar 28 000kr i månaden. Räknat på ett år, tolv månader, blir detta 336 000 kronor. Johan har inga andra inkomster så detta belopp är därför lika med hans sjukpenninggrundande inkomst. För att få fram sin ersättning så tar Johan:
336 000 x 0,97 = 325 920
325 920 x 0,8 (dvs 80%) = 260 736
Ersättning per dag blir då: 260 736 / 365 = 714 kronor.

Läs mer: SGI

Hur gör jag för att få föräldrapenning?

En anmälan om detta kan du göra direkt på försäkringskassans hemsida eller genom att skicka in en blankett. Om du väljer att anmäla om föräldrapenning på nätet så behöver du en e-legitimation som du laddar ner från din bank på internet. Innan du kan ansöka måste dock ett moderskapsintyg ha skickats in i förväg av modern och du som far skall vara registrerad. För att dessa krav ska vara uppfyllda så räcker det med att modern skickar in det moderskapsintyg som hon får vid ett av besöken hos Mödravårdscentralen (MVC). Kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter att du tagit ut den första dagen med föräldrapenning.

Läs även: Hur fungerar det med namn, vårdnad och personnummer.

Kalender för föräldrapenningdagar

När du planerar din ledighet och dina utbetalningar av föräldrapenningen ska du tänka på att försäkringskassans beräkningsperiod löper från den 21:a i en månad till den 20:e i nästa månad. Föräldrapenningen betalas sedan ut den 25:e i månaden. Exempelvis så betalas föräldrapenning som du begärt för den 21 mars – 20 april ut den 25:e april. Var observant på att utbetalningen av föräldrapenningen kan skilja sig mellan månaderna, vilket beror på att dagarna infaller olika. Om utbetalningsdagen är en lördag så får du pengarna på fredagen, men om den är på söndagen så får du pengarna på måndagen. Under december månad så får du normalt föräldrapenningen ett par dagar tidigare.

Avstå föräldrapenning

För att ge bort föräldradagar och därmed föräldrapenning måste man antingen skicka in en blankett som intygar att du vill avstå föräldrapenning eller göra det på Mina sidor på Försäkringskassans webbsida. Totalt har ni 480 dagar, vilket innebär att ni har 240 dagar vardera. Av dessa kan du avstå alla dagar du vill till den andra föräldern, förutom de 90 dagar som är reserverade just för dig. Är du ensam om vårdnaden så har du rätt till alla dagarna. Ångrar man att man gett bort dagarna så går det att ta tillbaka dagarna om det ännu inte betalats ut någon ersättning för dem. Anmälan om att avstå föräldrapenning görs online eller på blankett FK 7470 och anmälan om att ta tillbaka på blankett FK 7471 alternativt online. Du hittar blanketter och möjligheten att göra anmälan online på forsakringskassan.se.

Om ni avser att ta ut dubbeldagar så ska ni observera att dessa bara går att ta ut från era gemensamma dagar med föräldrapenning och inte från de 90 dagarna som är reserverade. Det innebär att om den ena föräldern avstår från alla dagar till den andre föräldern så kan han eller hon inte ta ut dubbeldagar.

Pengar från arbetsgivaren

Vissa arbetsgivare betalar ut extra ersättning som en utfyllnad till föräldrapenningen. Kontakta ditt fackförbund eller din arbetsgivare för att få mer information kring detta. Denna ersättning kallas ofta föräldralön eller föräldrapenningtillägg.

Läs mer: Föräldralön

Jämställdhetsbonus

Riksdagen har beslutat att ta bort jämställdhetsbonusen. Det innebär att ingen jämställdhetsbonusen kommer att betalas ut för dagar efter den 31 december 2016. Dagar fram till och med den 31 december påverkas inte.

De som läst om reglerna kring föräldrapenning läste även mer om föräldraledighet och om reglerna kring barnbidrag.

Fler artiklar för dig med familj

nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Vårt nyhetsbrev är fullt av fakta för dig som är gravid eller för dig som är nybliven förälder. Följ graviditetens utveckling eller barnets utveckling beroende på var i livet du befinner dig just nu.

Läs artikeln »
inskolning dagis förskola

Inskolning på dagis / förskola

Inskolning på dagis / förskola. Hur går inskolningen till när ditt barn börjar på dagis / förskola? Inskolningen pågår ofta i cirka 2 veckor då barnet får vänja sig vid den nya miljön som dagiset innebär för ett litet barn.

Läs artikeln »
schema inskolning forskola

Inskolningsschema förskola

Här hittar du exempel på ett inskolningsschema på förskolan. Första dagarna på förskolan hälsar du på för att lära känna förskolan. Dagarna efter går mer ut på att lära känna barn och pedagoger.

Läs artikeln »
2dagis barn

Barn på två olika förskolor

Barn på två olika dagis / förskolor. 2 dagis / förskolor kan bli verklighet när föräldrarna separerar och väljer att bosätta sig på olika orter. Det är fullt möjligt att ha ett barn på två olika dagis / förskolor men inte på två olika skolor.

Läs artikeln »
Barnkalas

Barnkalas

Barnkalas är fantastiskt roligt men när man själv ska fixa barnkalaset uppstår ofta vissa frågetecken. Vi ger dig tips och råd när det är dags för barnkalas.

Läs artikeln »
passbarn

Pass till barn

Skaffa pass till barn. Pass behövs även för nyfödda barn och skaffas på passexpeditionen. Samtliga vårdnadshavarna måste skriva på en blankett om medgivande till att skaffa barnet ett pass. Fakta, regler och tips kring pass till barn.

Läs artikeln »
Fakta om graviditet och föräldraskap

Prenumerera för nyheter, fakta och kunskap.

Vi mailar ungefär en gång i veckan. Genom att skicka in godkänner du att vi sparar din mailadress.